ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αναστάσιος Ρινόπουλος γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1843 και ο πατέρας του Γεράσιµος διετέλεσε πρώτος πρόεδρος της Παλιάς Φιλαρµονικής. Έλαβε τις πρώτες µουσικές γνώσεις από τον Μάντζαρο και νεαρός παντρεύτηκε µε τη Μαρία Γιαννόλα. Γνώριζε Αγγλικά και Ιταλικά και µε το πέρας των µουσικών του σπουδών διορίστηκε αρχιµουσικός της Μουσικής της αγγλικής φρουράς, παραµένοντας σε αυτή τη θέση µέχρι την Ένωση. Με την αναχώρηση των Άγγλων του προτάθηκε να πάει µε τη Μουσική στην Μάλτα, κάτι που δεν αποδέχτηκε. Υπήρξε µέλος της Παλιάς Φιλαρµονικής µέχρι το 1890 οπότε ανέλαβε καθήκοντα αρχιµουσικού στην Μάντζαρο. Αργότερα συνέχισε διδάσκοντας βιολί και µαντολίνο, ενώ διετέλεσε καθηγητής στο ∆ιδασκαλείο Κέρκυρας µέχρι το 1906 (Εθνική Βιβλιοθήκη, Αρχείο Μοντσενίγου, φ. 633). Ο Γ. Π. Γιοχάλας σε ανέκδοτο χειρόγραφό του επισηµαίνει ότι διετέλεσε υπαρχιµουσικός της «Παλιάς» κατά την περίοδο 1860-1876 (τον Αύγουστο του 1878 ζητά να απαλλαχτεί από τα καθήκοντά του λόγω των ιδιαιτέρων απασχολήσεών του. Αρχείο Μοντσενίγου, φ. 633) ο οποίος µαζί µε τον Σπ. Ξύνδα είναι µουσικοδιδάσκαλος από το 1885 ως το 1889 του Μουσικού Συλλόγου «Καποδίστριας». Μετά τη θητεία του στην «Μάντζαρο», προσλαµβάνεται το 1892 ως καθηγητής πιάνου στην «Παλιά». Απεβίωσε τον Οκτώβρη του 1906.

Από το βιβλίο του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΖΟΥΜΠΟΥ
Ιστορία της Φ. Ε. «Μάντζαρος» ,Κερκύρας
Τόµος Α΄
1890-1911
Κέρκυρα, ∆εκέµβρης 2013